header

Poszukuje osób do Powstającego Stowarzyszenia


jarek
2014-10-18

Poszukuje osób

 

 

 

Poszukuje osób  które chciały by się  przyłączyć się do Powstającego Stowarzyszenia

Które pomagało by ludziom w całej Polsce .

Osoby które przyłączyły by się mogły by pomagać potrzebujących wsparciem dobrym słowem , kierować nas do potrzebujących , oraz dostarczać pomoc w swojej miejscowości jaką od nas otrzymają .

 

Nim nas jest więcej tym więcej Pomocy.

 

 Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, ale nie wielu wie, czym jest szczęście. Ludzie często czerpią radość z posiadania pieniędzy , dóbr materialnych, czy sławy , są wśród jednak nas tacy, dla których najważniejszy jest drugi człowiek i to , że mogą dzielić się tym co mają z innymi. Uważam zatem, że pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia .                         

Argumentem uzasadniającym słuszność postawionej tezy jest postawa Matki Teresy z Kalkuty. Przez ponad 45 lat służyła ubogim , chorym, sierotom i umierającym w Indiach. Założyła zgromadzenie Misjonarek Miłości, które na całym świecie pomaga potrzebującym. W jej życiu gościło ubóstwo , ale zawsze była radosna. Niesienie pomocy dawało jej szczęście i satysfakcję.

 Argumenty , które postawiłam, potwierdzają słuszność postawionej prze ze mnie tezy. Z całą pewności a pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia. Dobrze , że żyją wśród nas osoby , które bezinteresownie chcą pomagać innym. To właśnie oni są szczęśliwymi ludźmi.

 

Ponad to wszystko istnieje jeszcze fakt, że wspieranie innych leży w naturze człowieka. Przynosi ono nam dużą satysfakcję i szczęście również dlatego, że wielu z nas nadal nie może patrzeć na cierpienie. W gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy dobrzy. Mimo, lekko zagłuszanego czasami, głosu życzliwości, zauważamy ludzki ból. Istnieją oczywiście osoby, które ignorują to zjawisko, jednak czy moga one liczyć na spokój ducha? Pomagając innym, tyle na ile jesteśmy w stanie, mamy czyste sumienia. Nasze myśli są wolne od wyrzutów.

 

 Bycie dobrym dla innych i służenie pomocną dłonią nawet obcym ludziom, nie jest łatwym zadaniem... Moim zdaniem jest to jednak błogosławiony trud, który daje nam najwięcej szczęścia i satysfakcji.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej pisz    medjugorie81@gmail.com

 

 

 

Statut

 z dnia ..............2014 r.

 

 

 

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Za pełną nazwę Stowarzyszenia uznaje się Stowarzyszenie Katolickie Matki Bożej Królowej Pokoju  w dalszej części Statutu zwanym Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest osobą prawną.

 3. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

 5. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak o treści ustalonej przez Zarząd.

 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

 

§ 2

 

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba znajduje się w Bielsku-Białej.
  2. Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu.
  3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
  4. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenie może prowadzić działalność i posiadać oddziały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§ 3

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań dla dobra publicznego, obejmujących pomoc osobom znajdującym się w niedostatku lub potrzebującym wsparcia w zakresie rozwoju osobistego i funkcjonowania rodziny.

 

 2. Stowarzyszenie dąży do realizacji wyżej wymienionych celów w szczególności poprzez:

 - gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia,

 - tworzenie placówek realizujących programy pomocowe,

 - pomoc w utrzymaniu i prowadzeniu placówek profilaktycznych i terapeutycznych,

 - pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

 - działalność charytatywną,

 - promocję i organizację wolontariatu,

 - promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 - ochronę i promocję zdrowia,

 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 - promocję krajoznawstwa oraz organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

 - organizowanie działalności turystycznej  pielgrzymkowej w kraju i za granicą

- organizowanie pomocy duchowej i materialnej osobom fizycznym, instytucjom szkolno-opiekuńczym oraz kościołom w kraju i za granicą

- udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, pornografii i innych uzależnień

- prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,

- zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym

- prowadzenie działalności produkcyjnej, nagraniowej i wydawniczej, w szczególności w zakresie nagrywania, płyt kompaktowych, kaset video (DVD), filmów i innych nośników, a także publikowania materiałów drukowanych, internetowych, elektronicznych, w tym także produkcja tychże;

- pomoc finansową i rzeczową osobom ubogim, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

- pomoc finansową bądź rzeczową w wypadkach losowych i chorobach

- zakup żywności, niezbędnych leków na potrzeby osób chorych,

- doraźną lub stałą pomoc finansową dla rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej wolnych od alkoholizmu i narkomani

- organizowanie lub finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych patologią

- fundowanie stypendium dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w celu umożliwienia im zdobycia wykształcenia i zawodu

- finansowanie akcji nastawionych na przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży

- organizowanie imprez kulturalnych i zabaw dla dzieci z rodzin ubogich ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych patologią

- pomoc finansową dla osób podejmujących wysiłek w kierunku uzyskania kwalifikacji lub zmiany zawodu w celu wyjścia z ubóstwa.

- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

  - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

 - pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,

- pomoc społeczną bez zakwaterowania,

 - prowadzenie działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku wydawnictw,

 - prowadzenie działalności graficznej- pomocniczej,

 - sprzedaż detaliczną książek.

- dofinansowanie kolonii, wczasów, pielgrzymek

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  - doskonalenie wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia,

  - współpracę z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

 

 

 

 

Rozdział II

 Sposoby nabywania i utraty członkostwa

 

§ 4

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 2. Rozróżnia się trzy rodzaje członkostwa:

 - zwyczajne,

 - wspierające,

 - honorowe.

 

§ 5

 

 1. Kandydat na członka zwyczajnego i wspierającego powinien złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia na ręce Zarządu lub specjalnie przez Zarząd wyznaczonej osoby.

 2. Zarząd przedstawia kandydata na Walnym Zebraniu. O przyjęciu decyduje Walne Zebranie.

 

 

§ 6

 

 1. Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać członkostwo honorowe każdej osobie fizycznej, która posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo honorowe równe jest członkostwu wspierającemu.

 

§ 7

 

 1. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Walne Zebranie. Uchwałę o wykluczeniu poprzedza wysłuchanie członka. Od uchwały Walnego Zebrania wykluczony członek może odwołać się w terminie 7 dni do Zespołu Kontrolnego. Zespół Kontrolny na najbliższym zebraniu utrzymuje decyzję Walnego Zebrania o wykluczeniu lub uchyla ją.

 2. Zarząd wnioskuje o wykluczenie członka, jeżeli stwierdzi:

 a) brak zainteresowania członka działalnością Stowarzyszenia,

 b) rażące naruszenie postanowień statutu, uchwał oraz innych aktów decyzyjnych organów Stowarzyszenia, bądź działania na jego szkodę,

 c) nie płacenie składek członkowskich przez 2 lata,

 d) nieobecność na Walnych Zebraniach lub na innych zebraniach Stowarzyszenia

 w ciągu dwóch lat,

 e) utratę przez osobę prawną osobowości prawnej.

 3. Dopuszcza się wyłączenie członka ze Stowarzyszenia po uprzednim złożeniu przez niego pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

 

§ 8

 

 Członek zwyczajny ma prawo:

 a) wybierać do władz i organów Stowarzyszenia,

 b) być wybieranym do władz i organów Stowarzyszenia,

 c) korzystać z lokalu, urządzeń i środków Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

 d) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach,

 e) brać udział w obradach Walnego Zebrania z głosem stanowiącym,

 f) zgłaszać wnioski i postulaty co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 9

 

 Członek wspierający posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem wymienionych w § 8 pkt. a), b).

 

§ 10

 

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek w sposób sumienny i godny:

 a) brać udział w pracach podjętych dla realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,

 b) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i innych aktów decyzyjnych organów Stowarzyszenia,

 c) uczestniczyć w każdym Walnym Zebraniu.

 2. Od obowiązku określonego w ust.1 pkt. c) zwolniony jest członek honorowy.

 

Rozdział IV

 Gromadzenie środków finansowych

 

§ 11

 

 1. Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe:

- ze składek członkowskich,

- z darowizn, spadków, zapisów,

- z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz ofiarności publicznej

- z dochodów z własnej działalności,

- z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

- z dywidend i zysków z akcji i udziałów

-  z dotacji.

 

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych

 w przepisach prawa oraz wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

 4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

 5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

 6. Zabrania się:

a) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 b) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział V

 Struktura i organy Stowarzyszenia

 

§ 12

 

 1. Organami Stowarzyszenia są:

 a) Walne Zebranie,

 b) Zarząd,

 c) Zespół Kontrolny.

 

2. Decyzje organów Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał podjętych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje, w zależności od organu, głos Przewodniczącego lub Prezesa. Głosowania personalne do organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

 

 3. Obrady organów Stowarzyszenia są protokołowane i podpisane, w zależności od organu, przez Przewodniczącego lub Prezesa oraz protokolanta. Protokoły przechowuje Zarząd.

 

§ 14

 

 1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

 2. Zazwyczaj Walne Zebranie odbywa się nie rzadziej niż raz w roku na wezwanie Zarządu.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 a) z własnej inicjatywy,

 b) na żądanie Zespołu Kontrolnego,

 c) na umotywowane żądanie co najmniej 2/3 członków zwyczajnych w terminie do 30 dni od zgłoszenia żądania.

 

 4. O Walnym Zebraniu informuje się co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem, w dowolnej formie, podając porządek obrad.

 

 5. Walne Zebranie może podejmować uchwały w każdej sprawie z wyjątkiem uprawnień przekazanych Zarządowi.

 

 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybrany spośród uczestników.

 

 7. Do protokołu zebrania, o którym mowa w § 13 ust.3 należy dołączyć listę obecności.

 

8. Walne Zebranie nie może podejmować uchwał w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad chyba, że w Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie i nikt nie zgłosi sprzeciwu.

 

9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 a. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,

 b. uchwalenie statutu i jego zmian,

 c. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Zespołu Kontrolnego,

 d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Zespołu Kontrolnego,

 e. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Zespołu Kontrolnego,

 f. uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,

 g. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

 h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Zespół Kontrolny lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

 1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 1 do 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu spośród członków zwyczajnych na okres 4 lat.

 3. Dopuszczalny jest ponowny wybór członków Zarządu.

 4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

 5. Członkowie Zarządu osobiście wykonują powierzoną im funkcję.

 6. W razie powstania trwałej przeszkody w sprawowaniu przez członka Zarządu powierzonej mu funkcji lub jego śmierci, czego skutkiem jest obniżenie ilości członków Zarządu poniżej minimum w ust. 2 uzupełnienia dokonuje Walne Zebranie na zasadach określonych w § 13 ust.2.

 7. Zarząd zwołuje się na wezwanie Prezesa lub Wiceprezesa w każdym przypadku, gdy wymaga tego sytuacja.

 8. Zarząd:

 a) wykonuje uchwały Walnego Zebrania

 b) decyduje o bieżącym planie prac Stowarzyszenia,

 c) zwołuje Walne Zebranie i ustala jego program,

 d) zarządza majątkiem Stowarzyszenia,

 e) ustala budżet Stowarzyszenia oraz odpowiada za jego prawidłową realizację a także sprawozdawczość,

 f) ustanawia i odwołuje pełnomocników oraz określa zakres ich kompetencji,

 g) składa raz w roku Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności

 h) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 9. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w przypadku powołania Zarządu 2- lub 3-osobowego, składane są przez dwóch członków Zarządu. Jednakże zaciąganie zobowiązań jednorazowo do kwoty 2000,00 zł dopuszczalne jest przez członka Zarządu działającego samodzielnie.

 

 10. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja winna być złożona na ręce Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.

 

§ 16

 

 1. Wewnętrzną kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Zespół Kontrolny złożony z trzech osób.

 2. Do zadań Zespołu Kontrolnego należy:

 a) dokonanie wyboru przewodniczącego i jego zastępcy,

 b) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej oraz stanu majątkowego Stowarzyszenia,

 c) składanie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności, oceny prac Zarządu oraz składanie stosownych wniosków,

 d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w wypadku stwierdzenia nieprawidłowej działalności Zarządu.

 3. Członkowie Zespołu Kontrolnego mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 4. Członkowie Zespołu Kontrolnego wybierani są na okres czterech lat przez Walne Zebranie spośród grona jego członków lub spoza niego.

 5. Członkowie Zespołu Kontrolnego w celu wykonania swych zadań kontrolnych są uprawnieni do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, a także zażądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 

Rozdział VI

 Zmiany statutu

 

§ 17

 

 Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów. Propozycję zmian po zaopiniowaniu przez Zespół Kontrolny powinny być przesłane członkom na dwa tygodnie przed odbyciem Walnego Zebrania.

 

 

Rozdział VII

 Sposoby rozwiązywania Stowarzyszenia

 

§ 18

 

 1. Do rozwiązania Stowarzyszenia konieczna jest uchwała Walnego Zebrania podjęta większością ¾ głosów wszystkich członków Stowarzyszenia. Jeśli nie dojdzie do podjęcia stosownej uchwały na pierwszym Walnym Zebraniu z powodu nie wzięcia w nim udziału ¾ członków, uchwała o rozwiązaniu może być podjęta na kolejnym Walnym Zebraniu zwołanym w okresie nie krótszym niż 4 tygodnie i nie dłuższym niż 8 tygodni po pierwszym terminie większością ¾ głosów obecnych.

 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób rozporządzenia jego majątkiem.

 

§ 19

 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.Wstecz

Przejdź do FORUM
Najnowsze tematy

Nick: ~jarek280
Tytuł: Intencje modlitewne
Treść: Codziennie o godz 18 modlimy się w intencjach pa ...
27.02.2011   Komentarzy(0)
Więcej...


Nick: ~Siostra Ansgaria
Tytuł: Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II
Treść: W Strzelcach Opolskich organizowana jest pielgrzym ...
25.02.2011   Komentarzy(0)
Więcej...


Nick: ~JAN
Tytuł: CZY TO JEST NIE GODNE LUB GRZESZNE ?
Treść: SZCZĘŚĆ BOŻE DRĘCZĄ MNIE DWIE SPRAWY. 1) - ...
15.12.2010   Komentarzy(1)
Więcej...


Twój e-mail :